Klacht

Ieder kan mondeling of schriftelijk een klacht indienen bij Bureau Architectenregister over de wijze waarop het bureau zich jegens hem of jegens een ander heeft gedragen. Indien u een schriftelijke klacht (klaagschrift) indient, vragen we u in ieder geval te vermelden:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht zich richt.

De klager wordt door Bureau Architectenregister in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. Bureau Architectenregister kan een klachtencommissie instellen zoals bedoeld in afdeling 9.1.3. van de Algemene wet bestuursrecht. In dat geval geschiedt het horen door de klachtencommissie. Naast hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht is de Klachtenregeling van het bureau architectenregister van toepassing op de klachtenprocedure.

Bezwaar

Indien een belanghebbende het niet eens is met een beslissing van Bureau Architectenregister dan kan hij schriftelijk binnen een termijn van 6 weken bezwaar maken tegen het besluit door het indienen van een bezwaarschrift bij Bureau Architectenregister. Het bezwaarschrift is ondertekend en bevat:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en indien mogelijk een kopie van dit besluit;
d. de gronden van het bezwaar.   

Belanghebbende wordt door Bureau Architectenregister in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. Bureau Architectenregister kan een bezwaaradviescommissie instellen zoals bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. In dat geval geschiedt het horen door deze commissie.

Beroep

Indien een belanghebbende het niet eens is met een beslissing van Bureau Architectenregister op bezwaar,

kan hij schriftelijk beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Geen beroep kan worden ingesteld  tegen een besluit inhoudende een beoordeling van het kennen of kunnen van een kandidaat zoals bedoeld in artikel 8:4, derde lid, onderdeel b, van de Algemene wet bestuursrecht. Het beroepschrift is ondertekend en bevat:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en indien mogelijk een kopie van dit besluit;
d. de gronden van het beroep.

Bureau Architectenregister
Nassauplein 24
2585 EC Den Haag

Bezoek alleen op afspraak