Veel gestelde vragen

Voor wie is de beroepservaringperiode verplicht?

De beroepservaringperiode is verplicht voor iedereen die zich wil laten inschrijven in het architectenregister en na 31 december 2014 afgestudeerd is aan een kwalificerende opleiding in Nederland in de architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur. Pas na inschrijving in het register mag je in Nederland de titel voeren van architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect.

Ik heb een Nederlands diploma gehaald vóór 1-1-2015. Moet ik de beroepservaringperiode doen?

Bij afgestudeerden aan een kwalificerende Nederlandse opleiding in de architectuur, stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur of interieurarchitectuur geldt een overgangsrecht. Heb je vóór 1-1-2015 een kwalificerend Nederlands diploma gehaald, dan kun je een verzoek indienen om te worden ingeschreven in het register, zonder de beroepservaringperiode te doorlopen. 

Geldt de beroepservaringperiode ook voor afgestudeerden van de Academies van Bouwkunst?


Het opdoen van beroepservaring is onderdeel van het zogeheten buitenschools curriculum van de Academies van Bouwkunst. De academies hebben het buitenschools curriculum vernieuwd zodat het vergelijkbaar is met de inrichting en inhoud van de Regeling Beroepservaringperiode. Daarom is er voor studenten vanaf studiejaar 2014 vrijstelling voor de beroepservaringperiode.

Ik heb een diploma gehaald in het buitenland. Moet ik de beroepservaringperiode doen voordat ik kan worden ingeschreven?

Als je met een buitenlands diploma in Nederland wilt worden ingeschreven in het architectenregister kan het doorlopen van de beroepservaringperiode voor jou ook verplicht zijn. Maar er zijn allerlei zaken van belang: in welke discipline ben je afgestudeerd, in welk land, wat zijn de beroepskwalificaties in het land waar je je (master)diploma hebt gehaald. Mogelijk heb je al een vergelijkbare beroepservaringperiode in het buitenland gedaan. Het beste mail je een duidelijke omschrijving van jouw situatie naar info@architectenregister.nl. Je ontvangt dan bericht of inschrijving mogelijk is, of daar voorwaarden voor zijn zoals de beroepservaringperiode en of er nog andere aanvullende kosten aan verbonden zijn.

Waaruit bestaat de beroepservaringperiode?

De beroepservaringperiode beslaat ongeveer twee jaar en kent twee parallelle onderdelen: een individueel traject en een aanvullend traject. Beiden kunnen niet los van elkaar worden gezien. Het individuele traject betreft het werkzaam zijn - beroepservaring opdoen - onder begeleiding van een mentor.  Je kan de beroepservaring op verschillende plekken opdoen, ook in het buitenland. Het aanvullende traject bestaat uit het volgen van beroepservaringmodules.
Gezamenlijk moeten individueel en aanvullend traject leiden tot een samenhangend geheel van kennis, inzicht en vaardigheden dat voldoet aan de eindtermen. Deze eindtermen maken onderdeel uit van de Regeling Beroepservaringperiode.

Als ik in meerdere disciplines ben afgestudeerd, moet ik dan per discipline de beroepservaringperiode doorlopen?

In principe is voor iedere vakdiscipline vakspecifieke kennis, inzicht en vaardigheden nodig en zal per discipline een beroepservaringperiode doorlopen moeten worden. 

Wat zijn (beroepservaringperiode) modules?

Dat zijn trainingen, cursussen, eigenlijk allerlei bijeenkomsten die de deelnemer in staat stellen zijn kennis, inzicht en vaardigheden te vergroten of aan te vullen en waarin ruimte is voor reflectie op de opgedane praktijkervaringen. Deze modules volg je naast het werk. Bij de zelfstandige (individuele) route wordt uitgegaan van minimaal één module per jaar, oftewel op z'n minst twee modules gedurende je Beroepservaring periode.

Naar verwachting is (bij een geïntegreerd programma) het tijdbeslag van het volgen van modules gemiddeld 4 uur per week.

Volg je de zelfstandige (individuele) route dan kies je de modules zelf uit en is het tijdbeslag niet op voorhand aan te geven.

Waar kan ik werken?

Je kunt in loondienst werken, als zelfstandige aan eigen projecten of werken op freelance basis voor diverse werkgevers/bureaus. Je kunt op meerdere werkplekken werken, in Nederland of in het buitenland. Het kan ook mogelijk zijn sommige werkzaamheden niet in je eigen discipline maar in een andere discipline of op aangrenzend werkterrein te doen. Je vult hoe, waar en hoeveel je gaat werken in op je werkverklaring (zie downloads).
Bij de vraag- en aanbodportaal beroepservaringperiode en andere vacaturesites kun je ook zoeken naar werk. 

Heb ik zonder registratie de mogelijkheid om aan Europan mee te doen?

Voor deelname aan Europan was inschrijving in het architectenregister verplicht. Na overleg tussen het register en Europan Nederland is dat gewijzigd. Vanaf 2015 is een diploma van een relevante (master)opleiding voldoende. Meedoen aan Europan kan zelfs als onderdeel van je beroepservaringperiode tellen. Overleg dat in je startgesprek met de commissie.

Ik wil in deeltijd gaan werken. Wat betekent dat voor mijn beroepservaringperiode?

De beroepservaringperiode gaat uit van 32 of meer uur per week werken. In deeltijd werken is mogelijk, mits het minimaal aantal werkuren ten minste 20 per week is. Als minder wordt gewerkt dan 32 uur per week wordt de periode naar evenredigheid verlengd.

Wat gebeurt er als ik tijdelijk niet kan werken of geen werk heb?

Als je tijdens de beroepservaringperiode wegens zwangerschapsverlof of andere reden niet kan werken óf als je tijdelijk geen werk hebt, dan stopt tijdelijk je officiele beroepservaringperiode. Uiteindelijk moet je beroepservaringperiode wel binnen zes jaar voltooien.

Wat zijn de voorwaarden voor een mentor?

Een mentor moet 3 jaar staan ingeschreven in het architectenregister in jouw discipline en in die discipline werkzaam zijn. De mentor hoeft niet op hetzelfde bureau werkzaam te zijn als de kandidaat.

Hoe kom ik aan een mentor?

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een mentor. Misschien kun je dit regelen via je opleiding of op je werkplek. Je hoeft niet op hetzelfde bureau werkzaam te zijn als je mentor, maar wel in dezelfde discipline.

Moet ik werkzaam zijn op hetzelfde bureau als mijn mentor?

Dat is niet verplicht, al biedt dat wel grote voordelen. Simpelweg omdat dan het aantal contactmomenten tussen deelnemer en mentor groter zal zijn en dat ervaringsoverdracht bevordert. Maar het hoeft niet. Als je als net afgestudeerde geen baan op een bureau kan vinden, ervoor kiest zelfstandig ondernemer te worden of wanneer er binnen een bureau geen mentor beschikbaar is, is het mogelijk dat je begeleid en ondersteund wordt door een zogenaamde ”buitenmentor”. Geef dit wel aan op je mentorverklaring.

Kan ik tussentijds van mentor wisselen?Dat kan, maar meld dit onmiddellijk aan Bureau Architectenregister. Het Bureau Architectenregister behoudt zich het recht voor de beroepservaringperiode op te schorten als een kandidaat langer dan 3 maanden geen mentor heeft.
Als je van mentor wisselt, laat je je oude mentor een tussenevaluatie invullen en je nieuwe mentor een mentorverklaring invullen. Upload deze documenten op je persoonlijke pagina bij 'overige documenten'.

Wat zijn de taken van een mentor?

De taken en de rol van de mentor staat omschreven in de Regeling Beroepservaringperiode en samengevat in de mentorverklaring. Daarin staat onder meer: de mentor staat de deelnemer gedurende de hele beroepservaringperiode bij met voorlichting en raad met betrekking tot de beroepsuitoefening in de breedste zin.

Moet een mentor een deelnemer werk bieden?

Dat is geen vereiste. Mocht het voorkomen dat de mentor, of het bureau waar een mentor werkt, een deelnemer werk kan bieden dan mag dat uiteraard wel. 

Kan ik tijdens mijn studie al beginnen met de beroepservaringperiode?

Je kunt pas officieel aan je beroepservaringperiode beginnen nadat je bent afgestudeerd. Lees ook de informatie op de pagina Beroepservaring en vrijstelling.

Waar moet ik me aanmelden?

Je meldt je altijd aan bij Bureau Architectenregister, zie ‘Aanmelden voor de beroepservaringperiode’ op deze website. Bij de aanmelding wordt gecontroleerd of je opleiding erkend is en kwalificeert voor het starten van de beroepservaringperiode en inschrijving in het architectenregister. 

Waar en met wie voer ik het startgesprek?

Wanneer je aan een geïntegreerd programma deelneemt zal het startgesprek plaatsvinden bij die aanbieder. Als je de zelfstandige (individuele) route volgt zal je het startgesprek hebben met de Commissie Beroepservaringperiode bij Bureau Architectenregister. De Commissie Beroepservaringperiode van jouw discipline beoordeelt of je de vereiste beroepservaring hebt opgedaan. De Commissies zijn onafhankelijk en adviseren het Architecten Register. Zij beoordelen niet de esthetische kwaliteit van je werk, maar de kwaliteit van je beroepservaring.
Voor zowel het geïntegreerd programma als de zelfstandige (individuele) route geldt dat je aan je mentor moet vragen aanwezig te zijn.

Wat kost de beroepservaringperiode?

Bij het geïntegreerde programma betaal je een vast bedrag voor het doorlopen van de hele beroepservaringperiode aan de organisatie die het geïntegreerde programma aanbiedt. In dat bedrag zijn de kosten verwerkt voor de begeleiding, het start-, tussen- en eindgesprek en alle benodigde inhoudelijke bijeenkomsten en modules.

Bij de zelfstandige (individuele) route betaal je een vast bedrag voor de gesprekken met de Commissie Beroepservaringperiode en een variabel bedrag voor de benodigde inhoudelijke modules. De kosten voor de modules betaal je aan de aanbieders van deze modules.

De kosten die samenhangen met de beroepservaringperiode zijn voor rekening van de deelnemer.

De kosten voor de gesprekken, vanaf januari 2020, zijn:
totaal €1.200,- in een keer te voldoen, of in drie termijnen van €410,-.

De kosten voor deze gesprekken met de commissie zijn vrijgesteld van BTW.

De financiering van de kosten voor de beroepservaringperiode is de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Als je zelfstandig ondernemer bent, dan kun je de kosten voor de beroepservaringperiode opvoeren als bedrijfskosten. Als je in loondienst werkt dan kan de werkgever de kosten geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening nemen. Daarnaast kan je een beroep doen op fondsen, zoals de deelregeling talentontwikkeling vanhet Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, die mogelijk bij kunnen dragen aan de financiering van de kosten. 

 

Waar kan ik de formulieren en documenten vinden die ik moet invullen om te kunnen starten?

Op deze site vind je formulieren en documenten voor de zelfstandige route. Je kunt de formulieren vinden in de stapsgewijze beschrijving onder ‘Hoe verloopt de beroepservaringperiode – zelfstandige (individuele) route’. Ken je de stapsgewijze procedure al, ga dan rechtstreeks naar de pagina Downloads.”

Moet mijn mentor bij alle gesprekken aanwezig zijn?

Bij de zelfstandige of individuele route is je mentor aanwezig bij het startgesprek en het tussengesprek. Het eindgesprek voer je zelfstandig; hier hoeft je mentor dus niet aanwezig te zijn.

Bureau Architectenregister
Nassauplein 24
2585 EC Den Haag

Bezoek alleen op afspraak